کیفیت: متوسط | خوب

اولین پرتوهای خورشید تعدادی از خطرات را برای رانندگان ASM 1101 پنهان می کند.

The first rays of the sun hide a number of dangers for the drivers of the ASM 1101


کانال Auto Shop Magazin کانال Auto Shop Magazin
7,420 دنبال کننده 1401/12/27 (8 روز قبل)

کلیدها: the - first - rays - of - sun - hide - number - dangers - for - drivers - asm - 1101 - اولین - پرتوهای - خورشید - تعدادی - از - خطرات - را - برای - رانندگان - پنهان - می - کند - ری - ها - آفتاب - شدن - عدد